Současnost v obci Bohuňov

Obec Bohuňov (Kraj Vysočina)

Současnost obce


Úvodem stojí za zmínku následující zajímavost – vedle naší obce Bohuňov existuje ještě jedna stejnojmenná (z hlediska samosprávy rovněž samostatná) obec Bohuňov, nacházející se však již na území okresu Svitavy na okraji Pardubického kraje (poblíž hranic s Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem), vzdálená 19,5 km (vzdušnou čarou) východoseverovýchodním směrem od našeho Bohuňova. Vlivem nepozornosti občas dochází k přehlédnutí této skutečnosti (výskyt dvou relativně blízkých obcí se stejným jménem poblíž hranice mezi Čechami a Moravou), důsledkem čehož potom dochází například k návštěvě jiné obce.

Celkový pohled na Bohuňov (foto - Mgr. Petr Šikula)


     Obec Bohuňov (272 obyvatel – stav k 1. lednu 2023), zahrnující vesnici Bohuňov a vesnici Janovičky, se nachází v severovýchodní části okresu Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina, konkrétně 6 km severozápadně od města Bystřice nad Pernštejnem. Z hlediska vyššího stupně samosprávy náleží právě do obvodu města Bystřice n. Pernšt., zastávajícího statut obce s rozšířenou působností.
     Obě vesnice jsou situovány v mírně zvlněné krajině typicky vrchovinného rázu, Bohuňov v nadmořské výšce okolo 620–630 m (oficiálně uváděno 624 m n. m.), Janovičky potom v nadmořské výšce okolo 620–640 m (oficiálně uváděno 632 m n. m.). Katastrem Bohuňova i Janoviček prochází hranice přírodního parku Svratecká hornatina (severovýchodní částí katastru Bohuňova a severní částí katastru Janoviček, kde hranici přírodního parku tvoří silnice Lísek–Bohuňov a Bohuňov–Janovičky, a dále polní cesta z Janoviček do sousední obce Písečné). Za zmínku stojí i nedaleká hranice chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, jejíž jihovýchodní cíp (vymezený silnicí Lísek – Skalský dvůr a dále křižovatkou se silnicí I/19) se nachází ve vzdálenosti okolo 0,5 km od SZ až JZ okraje katastru Bohuňova.
     Z hlediska dopravní dostupnosti je k dispozici samozřejmě « autobusové spojení » (mj. i s přímou autobusovou linkou do Brna). V případě Bohuňova lze zmínit i možnost využití « vlakového spojení » ze 3,5 km vzdálené železniční stanice Rozsochy.


Na návsi v Bohuňově

▲  Náves v Bohuňově – fotografie vlevo zachycuje pohled směrem k severu (k Lísku), vpravo potom pohled směrem k východu  (foto - Mgr. Petr Šikula)

      V oblasti vybavenosti obce dochází od devadesátých let k postupnému výraznějšímu rozvoji a modernizaci. V roce 1998 proběhla „telefonizace“ (realizovaná tehdejší akciovou společností SPT Telecom), přičemž této příležitosti využila většina domácností v Bohuňově i Janovičkách, neboť předtím bylo v obou vesnicích jen nemnoho soukromých telefonních stanic a telefonní automat, jenž byl zřízen na návsi v Bohuňově v polovině devadesátých let; tato „telefonní budka“ byla (ze strany provozovatele) v roce 2020 zrušena.

Dětské hřiště na okraji návsi v Bohuňově

▲ Dětské hřiště na okraji návsi v Bohuňově (foto – Mgr. Petr Šikula)

     V roce 2002 provedena plynofikace a přitom vybudována také nová vodovodní síť (nahrazující starou, která zásobovala Bohuňov ze staré studny bývalého zemědělského družstva), napojující obec na vodovod vedoucí z přehradní nádrže Vír do Žďáru nad Sázavou.
     V obci je k dispozici nejen vysokorychlostní ADSL internet, ale i signál potřebný k připojení na bezdrátový internet (vysílač přímo v Bohuňově). Samozřejmostí je rovněž dostupnost signálu pro provoz mobilních telefonů (jeden z vysílačů se nachází pouze 2 km severně od Bohuňova).
     Na prostranství mezi asfaltovou otáčkou u autobusové zastávky a sloupem s čapím hnízdem byly již v roce 2005 umístěny houpačky a skluzavka (sloužící dětem); v roce 2014 zde bylo vybudováno (s využitím získané finanční dotace) nové dětské hřiště, poskytující širší spektrum aktivit pro děti (houpačky jsou umístěny také u prodejny smíšeného zboží). Nejen na okraji návsi u dětského hřiště v Bohuňově, ale i na návsi v Janovičkách jsou umístěna odpočinková posezení. K bezpečnosti silničního provozu přispívá v Bohuňově radarový měřič rychlosti, umístěný (v roce 2014) na silnici vedoucí směrem od Bystřice nad Pernštejnem, v místech na úrovni prodejny smíšeného zboží.

U obecního rybníka v Bohuňově

 ▲ Klidné zákoutí v okolí obecního rybníka v Bohuňově  (foto – Mgr. Petr Šikula)

    V Bohuňově jsou k dispozici samozřejmě i « základní služby » typické pro venkovské prostředí, tedy prodejna smíšeného zboží a v neposlední řadě i hostinec (nacházející se v budově kulturního domu). Pro rekreačně sportovní aktivity je k dispozici na východním okraji Bohuňova fotbalové i tenisové hřiště, přičemž spektrum sportovních disciplín, které si zde lze zahrát, bylo v roce 2014 obohaceno také o košíkovou (basketbalový koš). V zimě za dobrých sněhových podmínek lze využít i udržovanou lyžařskou trasu, vedoucí směrem od sousedního Domanína, a pokračující kolem Skalského rybníka (a hotelu Skalský dvůr) dále k Zuberskému rybníku, odkud je možné se dostat po dalších navazujících lyžařských trasách až do centrální části Žďárských vrchů. Po dostatečně dlouhém mrazivém počasí bývá tradičně k dispozici samozřejmě i přírodní ledová plocha na obecním rybníku v Bohuňově, využívaná k bruslení a pro lední hokej. V rámci (cyklo)turistiky má Bohuňov rovněž dobrou « polohu », neboť tudy po silnici (směrem od Bystřice n. P.) vede cyklistická stezka zv. Pražská stezka, po níž se lze dostat přes sousední obec Lísek (opět) do centrální části CHKO Žďárské vrchy, kam (či odkud) také směřuje žluté turistické značení (vedoucí přes Bohuňov přibližně severojižním směrem), a zelené turistické značení (směřující z lesa Pletenice po hraniční polní cestě mezi katastrem Janoviček a katastrem obce Písečné). U několika polních cest v okolí obce jsou kolemjdoucím k dispozici tři odpočinková posezení, vybudovaná nově v roce 2014.     Pozoruhodnou zdejší přírodní zajímavostí bývá « hnízdění čápa bílého ». Hodnotu « zdejší krajiny » však utváří také dvě dlouhá stromořadí – třešňová alej lemující silnici směrem od Bystřice n. P. a jasanovo-lipová alej podél silnice mezi Bohuňovem a Lískem. Přínosným krajinotvorným prvkem je také (od roku 2013 nově vysázená) « alej ovocných stromů » (peckoviny) podél polní cesty (vedoucí z Bohuňova jihovýchodním směrem, a po níž nově vede žluté turistické značení), u které je umístěno jedno ze tří (již výše zmíněných) odpočinkových posezení. Přestože lesní porosty nezaujímají v rámci katastru Bohuňova i Janoviček příliš velkou plochu, v bezprostředním sousedství (v dostupnosti přibližně 1 km od Bohuňova) se nachází dva velké lesyPičulín (jihozápadním směrem) a Pletenice (severním směrem), v nichž bývá v létě a na podzim množství lesních plodů. Ke koupání i rybolovu slouží dva (ve zdejším regionu významné) rybníky, Domanínský rybník (jižně od Bohuňova) a Skalský rybník (západoseverozápadně od Bohuňova), ležící sice již těsně za hranicemi katastru Bohuňova, avšak v dobré dostupnosti, neboť vzdálenost k nim z Bohuňova po polních cestách činí přibližně 1,5 km.


Lidová architektura v Bohuňově

▲ Lidová architektura v Bohuňově (foto – Mgr. Petr Šikula)

Pomník padlým z první světové války

▲  Pomník padlým z I. světové
války (foto – Mgr. Petr Šikula)

     Místním « pamětihodnostem » dominuje kaple na okraji návsi, naproti níž za silnicí stojí kamenný kříž; cennou ukázku drobné církevní architektury představují i boží muka nedaleko za vsí. Na návsi je umístěn také pomník padlým z první světové války.
V obci se dochovalo několik zemědělských usedlostí, upomínajících na zdejší horácké lidové stavitelství; za zmínku stojí například trojboká zděná usedlost čp. 17 v Bohuňově (nedaleko kaple u silnice vedoucí k Lísku), v jejímž štítě je dochován nápis „S pomocí boží postaveno L. P. 1857“, a nebo několik málo stavení v okolí obecního rybníka.
     Při účasti v soutěži Vesnice roku získala naše obec v letech 2006 a 2014 ocenění « diplom » za vzorné vedení kroniky (v rámci Kraje Vysočina). « Pamětní plaketa » za péči o pomník padlým z první světové války byla Bohuňovu udělena v roce 2012.
     Z pamětihodností v Janovičkách stojí za zmínku kamenný kříž na návsi, poblíž kterého je umístěna jednoduchá zvonička; také zde se dochovalo několik zemědělských usedlostí, z nichž jedna (podobně jako v Bohuňově) slouží hospodářským účelům (soukromé zemědělské podnikání), a jedna z dalších je využívána pro chov jezdeckých koní.


     Ze společenských organizací či sdružení existují v obci tradiční « sbor dobrovolných hasičů » (založený v roce 1900), pořádající od roku 2012 téměř každým rokem (s výjimkou let 2020 až 2022) « Bohuňovskou traktoriádu », a « myslivecké sdružení ». Z chovatelství stojí za zmínku včelařství (Bohuňov), chovatel holubů (Bohuňov), chovatelka Mainských mývalích koček (Bohuňov) a « chov koní » v Janovičkách, související se zdejším provozováním jezdectví (na poloprofesionální úrovni).
    V obci je zastoupena i umělecká činnost, kterou se zde zabývají např. « akademický malíř » (Janovičky), přičemž významné postavení zaujímá (především v Bohuňově) hudba. Mimo jiné někteří místní obyvatelé se věnují přímo aktivní hře na hudební nástroje; tři bohuňovští občané působí v dechové kapele « Bobrůvanka », a jeden místní hudebník (bývalý starosta obce Milan Sláma ml.) hraje s hudební skupinou « Aligator, přičemž předtím byl dlouhodobě členem skupiny Arzenal (moderní populární taneční hudba), která však po sezóně 2016 ukončila činnost.

Umístění obce Bohuňov na mapě ČR
606 170 361 » starosta     
566 550 562 » kancelář OÚ
2007–2024
Umístění obce Bohuňov na mapě Kraje Vysočina
Adresa OÚ » Bohuňov čp. 40 
593 01  Bystřice nad Pernštejnem
e-mailové adresy