Sbor dobrovolných hasičů v obci Bohuňov

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

 Vítejte na internetových stránkách Sboru dobrovolných hasičů Bohuňova a Janoviček! 

 

Omlouváme se za aktuální přechodnou podobu internetových stránek SDH (kombinace dosavadní starší verze s částečnou či úplnou inovací), nicméně i v průběhu procesu postupné inovace zde jsou všechny odkazy plně funkční, a podobně jsou k dispozici i « Hasičské aktuality ».

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BOHUŇOV

                          Z Á K L A D N Í   Ú D A J E

 

Hasičský znak

Oficiální název SDH – Sbor dobrovolných hasičů Bohuňov

Rok založení sboru – 1900 (Sbor dobrovolných hasičů Bohuňov)

                            – 1936/1937 (Sbor dobrovolných hasičů Janovičky)

Počet členů (01.01.2024) – 35 dobrovolných hasičů

Stříkačky – přenosná motorová stříkačka PS 12 se skříňovým přívěsem

              – přenosná motorová stříkačka PPS 8

              – dvoukolová motorová požární stříkačka 262-P od f. Stratílek

              – čtyřkolová ruční požární stříkačka od firmy Smekal

              – ruční nalévací stříkačka od firmy Knaust

Hasičská vozidla – osobní automobil DA-L1Z Ford Transit kombi 350 Trend

Kontakt na SDH – e-mail: vit.micin@gmail.com * telefon: 736 676 417

 

Spoluúčast na rekordech — viz certifikáty z akcí « dálková přeprava vody » a « Pyrocar 2014 »

 

Aktuality a zajímavosti z činnosti našeho sboru zveřejňujeme na stránce « Hasičské aktuality »

 

        AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ VÝBORU SDH BOHUŇOV

       (výbor zvolen pro období 2020 až 2025)

 

     Starosta SDH – Vít MIČÍN

  Náměstek starosty – Milan SLÁMA

                           Jednatel SDH – Mgr. Lucie BRABLECOVÁ

              Velitel SDH – Miloš PRÁŠIL

Zástupce velitele SDH – Zdeněk ŽILKA

                             Hospodář – Hana HOUDKOVÁ, DiS.

                   Preventista – Tomáš POSPÍŠIL

               Revizor účtu – Lucie ŽILKOVÁ

                       Strojník – Petr HORNÍČEK

 

     Sbor dobrovolných hasičů Bohuňov zahrnuje dva dříve samostatné sbory, SDH BohuňovSDH Janovičky. V souvislosti s postupným poklesem obyvatel Janoviček byla tato obec během roku 1960 (z hlediska samosprávy) přičleněna k obci Bohuňov, v následujícím roce pak byla sloučena i obě místní JZD. Vzájemná spolupráce (mezi oběma obcemi) v oblasti požární ochrany má tradici minimálně od počátku 20. století, a tak byla časem integrace SDH Janovičky k SDH Bohuňov přirozeným vyústěním dlouhodobějšího vývoje. Přestože k tomuto sloučení došlo prakticky již v roce 1973, vyššími orgány to nebylo uznáno, a tak byl SDH Janovičky sloučen s SDH Bohuňov oficiálně až v roce 1999.

 

     Vznik sboru dobrovolných hasičů v Bohuňově souvisí s požárem zemědělské usedlosti čp. 17 v Janovičkách v roce 1900, přičemž v reakci na tuto živelnou pohromu byl pod heslem „Bližnímu ku pomoci, vlasti k oslavě“ sbor založen. Zajímavostí je „opožděný“ vznik sboru dobrovolných hasičů v Janovičkách, kde bylo v roce 1936 usneseno SDH založit, avšak přestože byl v témže roce již zvolen i výbor SDH a hasiči začali cvičit se starou hasičskou stříkačkou, oficiálně byl sbor janovičských dobrovolných hasičů úředně zaregistrován až v roce 1937. Další zajímavost vztahující se k Janovičkám souvisí s výzbrojí. Při výše zmíněném požáru v roce 1900 již byla použita starší « nalévací stříkačka » (vyrobená roku 1868), která byla obcí Janovičky zakoupena v roce 1899.

 

     Oslava 120. výročí založení SDH Bohuňov proběhla postupně během roku 2022, viz « hasičské aktuality ». V roce 2020 (na který připadalo právě toto kulaté 120. výročí sboru, avšak tradiční oslava tehdy nemohla být pořádána kvůli problematice výskytu koronaviru v ČR) byl pořízen (pro jednotku JSDH obce Bohuňov) nový zásahový osobní (devítimístný) dopravní automobil « Ford Transit kombi 350 Trend ».

 

     V roce 2010, při příležitosti 110. výročí založení SDH Bohuňov, byla vydána « publikace » „110 let Sboru dobrovolných hasičů Bohuňov 1900–2010“, shrnující celé období činnosti, včetně dříve samostatného SDH Janovičky. V rámci poměrně bohaté historie obou sborů je třeba vyzdvihnout především záslužnou činnost dobrovolných hasičů v mnoha oblastech venkovského života; vedle základního poslání sboru, souvisejícího s ochranou před živelnými pohromami, je existence zdejšího SDH neodmyslitelně spjata též s kulturní činností v obci, z níž stojí ve stručnosti za zmínku např. pořádání divadelních představení (v první polovině 20. století; ve spolupráci s místní jednotřídní školou), pořádání osvětových besed, pořádání maškarních bálů, hasičských plesů či tradičních hodů. Z mnoha dalších aktivit nelze opomenout například účast na námětových cvičeních a především potom « účast na hasičských soutěžích » s nemalým počtem úspěchů, především pak ženského družstva.

 

     Z novodobé historie našeho SDH stojí za zmínku příběh Avie A30 N (nakonec se šťastným koncem), která od roku 2007 (kdy byla zakoupena od SDH Lísek) až do roku 2022 (kdy bohužel dosloužil motor) našla využití ještě i u našeho sboru – viz podrobnější informace na stránce « hasičská technika ».

     Další zajímavosti k historii i současnosti jednotlivých oblastí činnosti SDH, včetně zveřejňování poskytnutých fotografií (poskytnuté starší klasické fotografie po zdigitalizování samozřejmě ihned vracíme), jsou a i nadále budou průběžně doplňovány a aktualizovány, např. na stránkách « Z historie SDH » či « Hasičské fotoalbum ».

 

Internetové stránky SDH Bohuňov zpracovává a průběžně aktualizuje Mgr. Petr Šikula (není členem SDH). Uvedené informace jsou zveřejňovány ve spolupráci a se souhlasem starosty SDH Víta Mičína. Při tvorbě a aktualizacích těchto stránek jsou využívány např. hasičské kronikyobecní kroniky (Bohuňova i Janoviček). Poděkování náleží např. starostovi SDH Vítu Mičínovi z Janoviček, a to nejen za průběžné informace ze současnosti SDH, ale v neposlední řadě i za poskytnutí fotografií či různých dochovaných dobových písemných materiálů. Velice si však ceníme každého příspěvku (např. poskytnutých fotografií) i od dalších obyvatel.

 

« Informace o www »          2010–2024          « e-mailové adresy »