Kronikářská činnost v Bohuňově a v Janovičkách

 

   Znak obce    OBEC BOHUŇOV   Vlajka obce

Usnadnění  

 

KRONIKÁŘSKÁ ČINNOST V OBCI

     Přestože v Bohuňově i v Janovičkách byly obecní kroniky založeny až na základě povinnosti vyplývající z tehdy nově vydaného „Zákona č.80/1920 Sb. o pamětních knihách obecních“, jejich průběžné vedení se udrželo v podstatě bez větší přestávky dodnes, což na venkově nebývá v současnosti tolik běžné.

 

     Pamětní kniha obce Bohuňova byla založena v září 1921 a do roku 1938 oficiálně vedena jednotlivými řídícími učiteli (působícími na místní obecní škole). Za „Protektorátu Čechy a Morava“ byly pamětní knihy staženy a uloženy do zemského archivu, avšak v prvním poválečném roce zpět vráceny obcím. Politicko-mocenské změny od roku 1948 však nevytvářely podmínky pro názorově svobodné zápisy, a proto kronikář obce (zároveň i starosta; povoláním stolař) pan Alois Pokorný pokračoval alespoň v neoficiálních zápisech do této kroniky (až do konce svého života v roce 2001), uchovávané doma. Vedle toho v roce 1962 založil Obecní kroniku MNV Bohuňov. V této knize je zachyceno období 1945–1981, přičemž doba do založení kroniky je popsána na základě kronikářových poznámek, na které navazují průběžné zápisy od roku 1962 (kronika je uložena ve Státním okresním archivu ve Žďáře nad Sázavou).

 

     K založení Pamětní knihy obce Janovičky došlo až v dubnu roku 1928, kdy zdejší zastupitelé pověřili kronikářskou prací místního rolníka pana Ignáce Mičína († 1974), který kroniku vedl do roku 1935. Zápisy z let 1936-1938 pochází již od jeho stejnojmenného syna, pana Ignáce Mičína († 2002), který tak úlohu kronikáře převzal po svém otci, avšak v poválečném období v ní pokračoval až od roku 1958, kdy o to byl místními občany požádán. V roce 1958 tak byla založena druhá oficiální kronika (Kronika – Janovičky), která zahrnuje doslovně přepsané zápisy z Pamětní knihy obce Janovičky (díky tomuto činu se zachovaly zápisy z let 1928–1938, neboť Pamětní kniha byla psána na nevhodném papíru a dodnes se nedochovala), na které dále navazuje shrnující zápis k období 1938–1945. K období od roku 1946 byly zpětně dopsány zápisy pro každý rok, které končí se zánikem samostatnosti Janoviček (od 1961). Pan Ignác Mičín se však k této činnosti vrátil ještě v 80. letech, kdy sepsal mnohé zajímavosti z historie (bývalé) obce, a od roku 1992 obnovil průběžné (neoficiální) zápisy, končící zhodnocením roku 2001.

 

     Cenný pramen pro poznání dějin obou vesnic představuje též Kronika Jednotného zemědělského družstva Vítězný únor se sídlem v Bohuňově (založena v roce 1978; ve dvou svazcích), zachycující období 1945–1993. Jejím vedením byl představenstvem JZD pověřen již výše zmíněný pan Ignác Mičín, který v kronice nejprve popsal počátky a vznik jednotlivých JZD (Bohuňov, Janovičky, Domanín, Lísek [Lhota] a Vojtěchov) a jejich vývoj (slučování, apod.) do roku 1973. Od tohoto roku pokračují dále každoroční záznamy, končící rokem 1993 (z důvodu nezájmu ze strany JZD po roce 1989).

 

     Zánik „kronikářské činnosti“ v naší obci, ke kterému došlo na krátkou chvíli po úmrtí pana Aloise Pokorného (listopad 2001), a pana Ignáce Mičína (prosinec 2002), byl odvrácen v lednu 2003, kdy byla oficiálně založena Kronika obce Bohuňov – Janovičky, jejímž vedením byl pověřen Martin Šikula z Bohuňova. Tato (v současnosti již dvousvazková) kronika, jejíž kopie je k dispozici k vypůjčení na OÚ Bohuňov, obsahuje vedle průběžných každoročních zápisů od roku 2003 i retrospektivní (tj. zpětné) zápisy za léta 1978–2002.

 

     V roce 2006, při první účasti v soutěži Vesnice roku, byla obec oceněna Čestným diplomem za vzorné vedení kroniky“, který převzal tehdejší starosta obce pan Jiří Pokorný spolu s kronikářem PhDr. Martinem Šikulou 30. srpna 2006 na slavnostním vyhlášení krajského kola soutěže « Vesnice roku 2006 » ve vítězné obci Mladoňovice, nacházející se na Moravskobudějovicku. Vedle diplomu získala obec i finanční dar ve výši 25 000 Kč.

 

Z předávání diplomu za vzorné vedení kroniky v roce 2006

 

     V roce 2014, při dosud poslední účasti naší obce v soutěži « Vesnice roku », byla kronika obce opět oceněna diplomem za vzorné vedení kroniky. Předání tohoto diplomu (za účasti starosty obce Bohuňov Bc. Petra Váši, a kronikáře obce PhDr. Martina Šikuly) proběhlo při « slavnostním vyhlášení soutěže » v pátek 15. srpna 2014 v obci Ořechov na Velkomeziříčsku (vítězná obec v krajském kole soutěže Vesnice roku); « fotografie ».

 

Diplom za vzorné vedení kroniky z roku 2014

 

« Ukázky ze současné obecní kroniky »

 

« Informace o www »      Obec Bohuňov * 2007–2024      « e-mailové adresy »